احداث کارخانه جدید

July 14, 2021
آخرین اخبار شرکت احداث کارخانه جدید

با توجه به رشد شرکت و نیازهای کسب و کار ، ما در حال ساخت یک کارخانه بزرگ برای تولید هستیم. این بیل مکانیکی است که زمین را می کند.