مراسم تقدیر سالانه

February 18, 2021
آخرین اخبار شرکت مراسم تقدیر سالانه

این جلسه تقدیر سالانه سال 2020 است و تصویر کارکنان برجسته امسال شرکت را نشان می دهد.