لوله تیتانیوم

August 17, 2021
آخرین مورد شرکت لوله تیتانیوم

لوله های تیتانیوم سفارشی نیز بسته بندی می شوند.این آخرین بازرسی است.پس از بسته بندی ، حمل و نقل را شروع می کنیم.

 

آخرین مورد شرکت لوله تیتانیوم  0

 

آخرین مورد شرکت لوله تیتانیوم  1